ساخت آبشار مصنوعی با پوکه معدنی

ساخت آبشار با پوکه معدنی

یکی از کاربردهای  پوکه معدنی استفاده در ساخت آبشارهای سنگی مصنوعی ، صخره های سنگی مصنوعی ، برکه ،ابشار و…. است