پوکه معدنی قروه

اشنایی با انواع پوکه و کاربردها

بنام خدا در کشورمان ایران دو نوع پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارند ۱_ اسکوریا ، پوکه معدنی قروه به لاتین Scotia  ۲_ پومیس ، پوکه معدنی تبریز به لاتین pomic ابتدا عرض میکنم خدمتتان منظور از پوکه معدنی یعنی متخلخل . پوک . که در عبارت کلمه پوکه معدنی گفته میشود . پوکه معدنی که خصوصیات …