عکس 4

پوکه لیکا

كاربرد پوکه سبک ليكا در كشاورزي و فضاي سبز رشد گياهان به شش عامل محيطي بستگي دارد : ۱-خاك ۲- موادغذايي ۳- آب ۴ – نور يا انرژي تشعشي ۵ – دما  ۶ – هوا يكي از عوامل اصلي رشد گياه خاك مي باشد . دانه هاي ليكا داراي ويژگي هايي مي باشند كه مي توانند در اصلاح خاك به كشاورزي كمك نمايند . برخي از …