سنگ پوکه

پوکه سیاه کیمیا

پوکه سياه در ايران دو نوع پوکه يافت ميشود: ۱-پوکه سياه يا اسکريا  (جنس سنگ پا) ۲-پوکه سفيد

پوکه سياه

در ايران دو نوع پوکه يافت ميشود:

۱-پوکه سياه يا اسکريا  (جنس سنگ پا)
۲-پوکه سفيد يا پوميس (جنس اهکي و نسبتا نرم)
پوکه سیاه معمولا در شهرستان قروه به وفور يافت ميشود  وداراي  ۲۰ معدن پوکه  فعال ميباشد
که تقريبا ۸۰  درصد پوکه مورد نياز در کشور از همين معادن قروه کردستان بدست مي آيد وکاربرد
هايفراواني در بخش هاي مختلف  دارد پوکه  سیاه در توليد بلوک پوکه اي سبک  که  در ساختمان
سازي کاربرد فراوان دارد ، پوکه  سفيد يا پوميس هم همانند پوکه سياه کاربرد زيادي ميتواند داشته
باشداما به دليل استحکام پايين پوکه سفيد تبريز نسبت به پوکه سياه قروه نميتوان از پوکه سفيد به
تنهايي استفاده نمود و نيازاست با پوکه سياه مخلوط شده تا بلوک و بتون تهيه شده ازپوکه سياه و
سفيدمحکم وسبک گردد،پوكه معدني كه يك نوع سنگ واره مي باشد بيشترمواقع به رنگ سفيد مايل
به زرد تا خاكستري روشن و قهوه اي است و در اثر انباشته شدن خاكسترهاي آتششفشاني و آهسته
سرد شدن آنها همراه با انبساط ناشي ازحبابهاي به وجود آمده توسط بخار و گازهاي موجود در آن به
وجود مي‌آيد.